De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 mei 2022 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan Revo Capital Management B.V. (Revo) vanwege overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). De overtredingen vonden plaats tussen juli 2018 en december 2020. Het gaat om boetes van €28.000 en €125.000.

Revo krijgt een boete van €28.000 omdat de twee beleggingsfondsen die zij beheerde geen Wwft-risicobeoordeling hadden opgesteld en ook niet beschikten over beleid om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen. Revo krijgt daarnaast een boete van €125.000 omdat zij er niet voor heeft gezorgd dat de fondsen over passende procedures beschikten om te bepalen of hun cliënten ‘politiek prominente personen’ (PEP) waren.

Rol van beheerders en light-beheerders

Revo is een geregistreerde beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen (light-beheerder) die onder het registratieregime valt. Deze groep is uitgezonderd van een vergunningplicht maar staat wel onder toezicht van de AFM voor wat betreft de Wwft-regelgeving. Beheerders van beleggingsinstellingen hebben onder de Wwft een rol als poortwachter, om criminele geldstromen buiten het financiële stelsel te houden.

Revo heeft deze rol niet naar behoren vervuld. De AFM heeft vastgesteld dat de fondsen die Revo beheerde tot december 2020 niet voldeden aan verschillende Wwft-verplichtingen. Hierdoor liepen zij het risico dat hun dienstverlening werd misbruikt voor het witwassen van geld of voor het financieren van terrorisme.

Ontbreken van risicobeoordeling en Wwft-beleid

Beheerders moeten ervoor zorgen dat de fondsen die zij beheren, hun risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vaststellen en beoordelen. Deze risicobeoordeling dient als basis voor het Wwft-beleid van de fondsen, dat de fondsen in staat moet stellen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen. Tot december 2020 hadden de fondsen die Revo beheerde geen risicobeoordeling uitgevoerd en beschikten zij over geen enkele vorm van Wwft-beleid.

Ontoereikende risicobeheersystemen voor PEP-controle

Beheerders moeten ook zorgen voor procedures om te bepalen of cliënten een hoge functie in het openbaar bestuur vervullen of hebben vervuld (‘politiek prominente personen’ of ‘PEPs’). Zakelijke relaties met deze groep brengen namelijk een grotere kans op reputatieschade, corruptierisico en andere risico’s met zich mee.

De AFM heeft vastgesteld dat de fondsen die Revo beheerde tot december 2020 geen beleid of eigen procedures hadden om te bepalen of hun cliënten PEPs  waren. Zij beschikten ook niet over andere passende risicobeheersystemen waarmee de ‘PEP’-status van hun cliënten kon worden gecontroleerd.